Module gomint.api

Interface EntitySkeleton

  • Method Detail

   • create

    static EntitySkeleton create()
    Create a new entity skeleton with no config
    Returns:
    empty, fresh skeleton